Tsuneyasu Miyamoto / Yoshikatsu Kawaguchi
Kimiko Date / Wilfin Obispo
Komazawa univ. Track and Field Team / Hakone Ekiden 2013
Hokone Ekiden 2012 / Hakone Ekiden 2015 / Takashi Fukunishi
:Sports Graphic Number
and
New Balance
Tsuneyasu Miyamoto / Yoshikatsu Kawaguchi
Kimiko Date / Wilfin Obispo
Komazawa univ. Track & Field Team
Hokone Ekiden / Takashi Fukunishi
:Sports Graphic Number
New Balance