Works 5

Kazuki Himeno:Meiji SAVAS / Naomichi Ueda / Tadashi Isshiki:Sports Graphic Number
GMO Internet Group / Yumi Kajihara / Kai Harada:Sports Graphic Number
Tsuneyasu Miyamoto / Yoshikatsu Kawaguchi:Sports Graphic Number
Takuma Asano:Meiji VAAM
Takuma Asano:Meiji VAAM / Takashi Fukunishi / Keiji Tamada:Sports Graphic Number
Komazawa univ. Track and Field Team (Hakone Ekiden 2013) / GMO Internet Group:Sports Graphic Number
Hokone Ekiden 2012 / Katsuhiko Hanada / Hakone Ekiden 2015:Sports Graphic Number
Ryoi Kamei / Wilfin Obispo:Sports Graphic Number
 
Works 5

Kazuki Himeno / Naomichi Ueda / Tadashi Isshiki
GMO Athletes / Yumi Kajihara / Kai Harada
Tsuneyasu Miyamoto / Yoshikatsu Kawaguchi
Takuma Asano
Takashi Fukunishi / Keiji Tamada
Komazawa univ. Track & Field Team / GMO Internet Group
Ryohei Kawakami / Katsuhiko Hanada / Hokone Ekiden
Ryoi Kamei / Wilfin Obispo
:Sports Graphic Number, Meiji VAAM